Jak rozumiemy MULTIMEDIALNOŚĆ?

english version...


„Multimedia" to termin nieostry. Powstały głównie dla określenia nowych możliwości integrowania grafiki, fotografii, ruchomych obrazów, pisanych tekstów i dźwięków na platformie cyfrowej, nastałej wraz z erą komputerów.(...)


Terminu „multimedia" wolałbym raczej używać nie dla każdego dowolnego związku obrazu z dźwiękiem, lecz na określenie jakiegoś głębszego strukturalnego powiązania tych różnych środków wyrazu/przekazu.(...)

 

(Piotr Krajewski - „Zmierzch taśmowego nośnika", w : „ Widok. WRO Media Art Reader " numer 1)

 

 

Multimedialność Festiwalu Karpaty Offer objawiać się ma na różne sposoby: w postaci warstwy świadomego wykorzystywania wielu różnych mediów dla próby uchwycenia / zrozumienia / określenia czym jest „karpackość", po budowanie elektronicznej wersji Festiwalu, przekształcającej fazę studialną i prezentacje podczas kilku festiwalowych dni w nową jakość.

 

Festiwal Karpaty Offer skupia się na fenomenie kultury karpackiej, u podstaw której leży różnorodność, przemieszanie, nawarstwienie i mobilność. Film, muzyka, taniec, teatr i plastyka są w ramach Festiwalu powiązane z cyklami akcji artystycznych, kreatywną dokumentacją, podróżami studialnymi i elektronicznymi przetworzeniami tych wydarzeń. To właśnie te - powstające w czasie Festiwalu nowe formy - mają budować jego multimedialną wersję oddawaną później do dyspozycji / modyfikacji zainteresowanych. Budowanie podstaw multimedialnej wersji Festiwalu oparte o świadome zderzenie cyfrowych form przekazu z tzw. peryferyjnymi obszarami kultury, stwarzają interesujące możliwości reinterpretacji takich pojęć jak „kultura tradycyjna" i „tożsamość kulturowa". Faza studialna jest swoistym mapowaniem kultury Karpat, a multimedialna dokumentacja Festiwalu ma dać możliwość sięgania także w głąb tej kultury i w jej przyszłość.


/MS/

 

 

english version

What is MULTIMEDIA-FRIENDLY?

"Multimedia" is a vague term. It was created mainly to define the new possibilities of integrating graphics, photography, moving images, written text and sounds on a digital platform which arose along with the computer era.(...)

 

I'd rather use the term "multimedia" not for just any connection between images and sound, but rather for defining some deeper structural connection between these two distinct means of expression/transmission.(...)
 
(Piotr Krajewski - "The End of Storage Tape", from: "Widok. WRO Media Art Reader " issue 1)
 
The multimedia friendliness of the Karpaty Offer festival will manifest itself in several ways: in the form of a layer of the deliberate use of many different media in order to attempt to grasp/understand/ the definition of what it means to be Carpathian, as well as by constructing an electronic version of the Festival that transforms the study phase and presenting it in improved quality during the few days of the festival.
 
The Karpaty Offer Festival is focused on the phenomenon of Carpathian culture, which is based on diversity, mixing, stratification and mobility. Films, music, dancing, theatre and fine art are connected with a series of artistic works, creative documentation, research trips and electronic transformations of these events. It is these new forms that arise during the Festival that are to create its multimedia version that is later to be made accessible to those interested for modification. Creating the basis for the multimedia version of the Festival is based on the deliberate clash of digital forms of media with the so-called peripheral areas of culture. This creates interesting opportunities for the reinterpretation of such concepts such as "traditional culture" and "cultural identity". The research phase is a peculiar mapping of the Carpathian culture and the multimedia documentation of the Festival which will allow people to delve into the culture and its future.

/MS/

 

 
Komentarze  |  Dodaj swój komentarz
Przepisz znaki w odwrotnej kolejności (od końca): b4b8e
   


Brak komentarzy...

 Newsletter

Jeśli chcesz być informowany o aktualnościach dotyczących festiwalu zaprenumeruj newsletter...


PATRONI MEDIALNI

 

PARTNERZY

 © 2009 Instytut Europa Karpat

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalengo w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Projekt i wykonanie: inti.pl