Dostępność

Deklaracja dostępności Festiwalu Karpaty OFFer

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Festiwalu Karpaty OFFer.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-07-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

• Mapa dojazdu nie jest dostępna
• Brak opisów alternatywnych dla obrazów na stronie
• Tytuły podstron nie mają poprawnej struktury

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-28
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-14
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Łopalewska.
E-mail: dostepnosc@mcksokol.pl
Telefon: +48 18 448 26 10

Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Zarząd Województwa Małopolskiego
 • Adres: ul. Racławicka 56
 • 30-017 Kraków
 • E-mail: urzad@umwm.malopolska.pl
 • Telefon: +48 12 630 33 33

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności architektonicznej Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ znajduje się tutaj